Najsigurniji i najčešći oblik transfera u međunarodnoj trgovini

Akreditiv je dokument koji povezuje kupca, prodavca i banku. Unutar ovog dokumenta se definišu svi bitni delovi kupoprodajnog ugovora.

Akreditiv štiti interese obe strane: prodavac je siguran da će biti plaćen, a kupac je siguran da će dobiti robu kakvu je poručio.

Akreditiv se realizuje tako što prodavac ispuni definisane uslove nakog čega banka uplaćuje punu vrednost robe.

Vrste akreditiva

Neopozivi i opozivi akreditiv.

U zavisnosti da li ste korisnik ili nalogodavac akreditiva:

Po načinu plaćanja razlikujemo:

Akreditivi sa klauzulom

Koliko košta otvaranje akreditiva

Cena akreditiva varira od banke do banke ali i još nekoliko faktora poput kreditnog rejtinga vaše firme i zemlje u kojoj se korisnik nalazi. Trošak izdavanja tj korištenja akreditiva se kreće između 0.75% i 2,5%. Troškove parneri u trgovini najčešće dele.

Proces otvaranja akreditiva

Početna tačka otvaranja akreditiva je pregovaranje uslova kupoprodajnog ugovora. Ovde se tačno definišu komercijalni uslovi prodaje poput količine, kvaliteta, cene, vremena i načina isporuke itd. Nakon toga Vi kontaktirate Vašu banku i prilažete dokumentaciju. Ako Vaša banka nema flijalu u inostranstvu, banka će koristiti korespodentnu banku. Banke će međusobno komunicirati sa izvoznikom i uvoznikom. Uloga banaka je da se pobrinu da su svi dokumenti autentični i provereni. Kada je roba proizvedena i prihvaćena od strane kupca, dobavljač prikuplja dokumente koji se traže u akreditivu i prosleđuje ih banci posredniku radi naplate potraživanja.

Posrednik banka tada u ime dobavljača šalje dokumenta banci izdavaocu akreditiva, i ako je sve u redu, banka vrši plaćanje. Uvoznik plaća pun iznos akreditiva zajedno sa pratećim troškovima banci izdavaocu, kako bi podneo zahtev za carinjenje i uvoz robe.