IBAN (International Bank Account Number) je jedinstveni identifikator deviznog računa koji Vaša banka dodeljuje pri otvaranju deviznog računa, a  služi za međunarodne platne transakcije slanja i primanja novca.

Da bi dobili novac potrebno je da pošiljaocu date sledeće podatke:

Pošiljalac novca treba da navede osnov po kome Vam šalje novac , na primer : penzija, nasledstvo ili poklon rođaku)“, ili ako se radi o firmi : po fakturi xxxxx. Ako je banka pošiljaoca korespodentna sa Vašom bankom, novac možete dobiti za 1 dan, a ako je u transfer uključeno više korespondentnih banaka, više dana.

Troškove transfera novca može da plaća pošiljalac (naznaka OUR) ili pošiljalac deli iste sa primaocem (naznaka SHA). Ako se transfer vrši preko korepodentnih banaka, za slanje SHA na primer 200 EUR, trošak koji naplaćuju  naše banke je 200-400 RSD. Ko se transfer vrši preko više korespodentnih banaka troškovi mogu biti značajno veći.