NPV – Neto sadašnja vrednost (eng. Net Present Value)

To je zbir diskontovanih neto primitaka investicije po finansijskom toku,umanjen za vrednost investicije Projekat je prihvatljiv, ako je NPV > 0, a naravno poželjno je da je cifra što veća.

Primer proračuna u Excelu:

U primeru D=5% je diskontna stopa.

Ako na primer svoja sredstva želite da „ukamatite“ sa 20%, proračun treba vršiti sa diskontnom stopom

20%, a željeno ukamaćenje ostvariće se ako je NPV > 0

D – Diskontna stopa (eng. Discaunt rate)

Diskontovanjem finansijskih tokova investicije uvažava se vremenska dimenzija novca (Dinar danas vredi više nego sutra), D je srednja ponderisana vrednost kamata na izvore finasiranja

Računa se po formuli:

pri čemu je kamata za sopstvena sredstva obično kamata koja se može ostvariti deponovanjem sopstvenih sredstava u banku ili plasirati na tržištu kapitala.

IRR – Interna stopa rentabilnosti (eng. Internal Rate of Return)

IRR je diskontna stopa pri kojoj je NPV = 0

U Excel-u računa se kao i NPV, ali se za D (diskontnu stopu) stavlja 0.

Primer:

Nedostatak ovog pokazatelja je što može da favorizuje projekte koji zahtevaju manje investicije i rezultuju manjim prinosima u apsolutnom iznosu.

Da bi projekat bio prihvatljiv: NPV > 0, IRR 2 x > D.