Investiciona i kreditna sposobnost lokalne samouprave

Investiciona i kreditna sposobnost lokalne samouprave zavisi od:

Eliminacioni kreiterijum za realizaciju planirane investicije je neto tekući budžetski deficit, koji se računa po formuli:

+ Prihodi tekućeg budžeta

– Rashodi tekućeg budžeta

= Tekući budžetski suficit / deficit – Otplata duga

= Neto tekući budžetski suficit / deficit

Napomena:

Investiciona i kreditna sposobnost javnog komunalnog preduzeća

Investiciona i kreditna sposobnost javnog komunalnog preduzeća zavisi od:

Investiciona i kreditna sposobnost privrednih subjekata

Investicionu i kreditnu sposobnost potencijalni saulagači i kreditori ocenjuju:

Pozitivna ocena podrazumeva pozitivan trend u prihodima i neto dobiti po bilansu uspeha, pozitivan trend u neto obrtnom fondu (obrtna imovina – kratkoročne obaveze), pozitivan trend u vrednosti kapitala, korektnu likvidnost u poslednjih 12 meseci (blokade računa max 15 dana u kontinuitetu, ili ukupno 30 dana), izvesnost dobijanja sporova (ako postoje) I ponuđene garancije za kredit (ako se planira), koje obično moraju biti najmanje dva puta veće od planiranog kredita. Takođe treba napomenuti da većina finansijskih institucija ograničava iznos kredita max do visine kapitala po trenutnom bilansu stanja.

Investiciona i kreditna sposobnost registrovanog seoskog gazdinstva

Investiciona i kreditna sposobnost registrovanog seoskog gazdinstva ocenjuje se na osnovu:

Investiciona i kreditna sposobnost fizičkog lica ili početnika u biznisu

Investiciona i kreditna sposobnost fizičkog lica ocenjuje se na osnovu:

Potencijalni kreditori i saulagači kako bi sprečili rizike, proveriće realnost investicione spsobnosti preko zvaničnih institucija – agencija:

 •      UBS – Udruženje banaka Srbije – Nacionalni Kreditni biro (Kreditni Biro je nacionalni centralizovani informacioni sistem za proveru i izveštavanje o trenutnoj solventnosti fizičkih i pravnih lica, koja omogućava uvid u trenutno stanje zaduženosti klijenata).

•       APR – Agencija za privredne redistre (SCORING koji iinvestitore svrstava u klase: A-odličan bonitet do E – veoma slab bonitet , sa tendencijama u prethodne tri godine I sa upoređenjem sa granom delatnosti, kao i MIŠLJENJE O BONITETU koje obuhvata detaljne finansijske efekte poslovanja za više prethodnih godina),

•       NBS – Narodna banka Srbije (Pretraživanja dužnika u prinudnoj naplati).

•       STANDARD & POOR’S, MOODY’S INVESTORS SERVICE I RATING FITCH: Ove agencije analiziraju i daju mišljenja o kreditnoj sposobnosti kompanija („corporate rating“) i država („sovereign rating“). Pored toga postoje rejtinzi lokalnih samouprava („municipality rating“), rejtinzi projekata („project rating“). Strani investitori i saulagači i za male investicije pri odluci o investiranju koriste I ove izveštaje, jer ukazuju na društveno-politički i ekonomski ambijent države sa aspekta rizika ulaganja.