Faze u postupku investiranja i finansijska analiza investicija iz oblasti pokretanja i razvoja biznisa

Savremenog inženjera, menadžera, radnika i inovatora odlikuju:

Vrste investicija i zakonska regulativa

Prema Zakonu o planiranju i izgradnji, investicije po karakteru mogu biti izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija i sanacija.

Izgradnja

Podrazumeva investicije koje sadrže i gradnju objekata.

Rekonstrukcija

Podrazumeva radove koji menjaju veličinu i izgled objekata, kao i gabarite i značajne tehničke karakteristike opreme.

Adaptacija

Podrazumeva radove koji ne menjaju veličinu i izgled objekata, ni gabarite i bitne tehničke karakteristike opreme.

Sanacija

Podrazumeva radove koji su uzrokovani kvarom ili havarijom objekata, odnosno opreme

Napomena:

Kod većih investicija, koje podrazumevaju izgradnju ili rekonstrukciju, koje podrazumevaju izmene na objektu i/ili tehnološkom procesu, projektanti angažovani na izradi idejnog, odnosno glavnog projekta moraju imati državnu licencu.

Pre početka radova, iste treba prijaviti građevinskoj inspekciji.

Zakonska regulativa

Faze u procesu investiranja i pozicija finansijske analize

Napomena: Aktivnosti su usklađene sa aktuelnim Zakonom o planiranju i izgradnji.

Aktivnosti koje sadrže i finansijsku analizu su zasenčene žutom bojom.

Aktivnost zasenčena plavom bojom nije obuhvaćena zakonima, ali se preporučuje u cilju sagledavanja stanja tehnike, tržišta, mogućih izvora finansiranja i ishodovanja dozvola.

Faze u postupku investiranja i finansijska analiza investicija iz oblasti pokretanja i razvoja biznisa

Savremenog inženjera, menadžera, radnika i inovatora odlikuju:

Vrste investicija i zakonska regulativa

Prema Zakonu o planiranju i izgradnji, investicije po karakteru mogu biti izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija i sanacija.

Izgradnja

Podrazumeva investicije koje sadrže i gradnju objekata.

Rekonstrukcija

Podrazumeva radove koji menjaju veličinu i izgled objekata, kao i gabarite i značajne tehničke karakteristike opreme.

Adaptacija

Podrazumeva radove koji ne menjaju veličinu i izgled objekata, ni gabarite i bitne tehničke karakteristike opreme.

Sanacija

Podrazumeva radove koji su uzrokovani kvarom ili havarijom objekata, odnosno opreme

Napomena:

Kod većih investicija, koje podrazumevaju izgradnju ili rekonstrukciju, koje podrazumevaju izmene na objektu i/ili tehnološkom procesu, projektanti angažovani na izradi idejnog, odnosno glavnog projekta moraju imati državnu licencu.

Pre početka radova, iste treba prijaviti građevinskoj inspekciji.

Zakonska regulativa

Faze u procesu investiranja i pozicija finansijske analize

Napomena: Aktivnosti su usklađene sa aktuelnim Zakonom o planiranju i izgradnji.

Aktivnosti koje sadrže i finansijsku analizu su zasenčene žutom bojom.

Aktivnost zasenčena plavom bojom nije obuhvaćena zakonima, ali se preporučuje u cilju sagledavanja stanja tehnike, tržišta, mogućih izvora finansiranja i ishodovanja dozvola.

POTENCIJALNI IZVORI FINANSIRANJA

Krediti poslovnih banaka

Najčešći je i najskuplji oblik finansiranja.

Kratkoročni krediti (do godinu dana) – obično se finansiraju obrtna sredstva

Dugoročni krediti (preko jedne godine) – ulaganja u osnovna sredstva.

Fondovi

Finansiraju se iz budžetskih sredstava.

Za razliku od banaka, nisu profitabilne institucije, već u prvi plan stavljaju interes društvene zajednice (povećanje broja zaposlenih, naročito u nerazvijenim područjima, razvoj infrastrukture, rešenje ekoloških problema i td).

Finansiranje kroz zajednička ulaganja

Predstavlja ekonomski najbolji vid finansiranja, ako firma investitor nema dovoljno sopstvenih sredstava. Interesi saulagača se ostvaruju ugovorom kroz raspodelu dobiti u srazmeri uloženih sredstava.

Finansiranje kroz dokapitalizaciju

Karakteristično je za akcionarska društva. Vrši se kroz emitovanje akcija radi povećanja kapitala, odnosno dodatnih dugoročnih izvora finansiranja.

Ulaganja drugih pravnih i fizičkih lica

Karakteristična su za primarne poljoprivredne proizvođače. Kreditori su obično prerađivači koji time sebi obezbeđuju potrebne sirovine za preradu. Ova vrsta finansiranja ima kratkoročni karakter.

Finansiranje putem robnih berzi

Karakteristično je za poljoprivredu. Robna berza ima karakter izvora finansiranja ukoliko organizuje prodaju poljoprivrednih proizvoda u toku njihove proizvodnje, tj. pre nego što proizvodi stignu na tržište. Kod nas berze uglavnom trguju gotovim proizvodima, što se ne smatra finansiranjem, već realizacijom gotovih proizvoda.

Državne subvencije

To su bespovratna sredstva koja se dodeljuju u toku životnog veka projekta, koja služe za postizanje ekonomičnosti proizvodnje. Namenjena su vrsti proizvoda za koje država ima interes da se proizvode u određenim količinama, jer imaju šire društvene i socijalne posledice (primarna poljoprivredna proizvodnja, stoka, mleko, …..)

Podsticaji za investicije u obnovljive izvore energije

U fazi investiranja

Krediti sa stimulativnom kamatom, dužim rokom otplate i grejs periodom, ali ovi krediti su samo povremeno aktuelni.

U fazi rada postrojenja

Srbija

Evropska Unija

obnovljivih izvora energije dobija sertifikate), a korisnici fosilnih goriva moraju da svake godine kupe odgovarajući broj sertifikata, ili da plate neku vrstu kazne, koja je viša od vrednosti kupljenih sertifikata. Sertifikati se prodaju i kupuju na berzi zelenih sertifikata.

Napomena: Svaka zemlja EU uređuje ovu oblast na način koji smatra najefikasnijim, a sertifikatima može da se trguje, tj. da se prodaju ili kupuju izvan granica država, a

cena im se menja u zavisnosti od ponude i potražnje.

Gde tražiti izvore finansiranja

Na sajtu Vlade Republike Srbijenalazi se „Vodič kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja“ za projekte NVO, lokalnih samouprava, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika”.

Takođe možete „otići“ i na sajtove banaka, fondova i brojnih agencija koje prate monetarnu politiku.

POTENCIJALNI IZVORI FINANSIRANJA

Krediti poslovnih banaka

Najčešći je i najskuplji oblik finansiranja.

Kratkoročni krediti (do godinu dana) – obično se finansiraju obrtna sredstva

Dugoročni krediti (preko jedne godine) – ulaganja u osnovna sredstva.

Fondovi

Finansiraju se iz budžetskih sredstava.

Za razliku od banaka, nisu profitabilne institucije, već u prvi plan stavljaju interes društvene zajednice (povećanje broja zaposlenih, naročito u nerazvijenim područjima, razvoj infrastrukture, rešenje ekoloških problema i td).

Finansiranje kroz zajednička ulaganja

Predstavlja ekonomski najbolji vid finansiranja, ako firma investitor nema dovoljno sopstvenih sredstava. Interesi saulagača se ostvaruju ugovorom kroz raspodelu dobiti u srazmeri uloženih sredstava.

Finansiranje kroz dokapitalizaciju

Karakteristično je za akcionarska društva. Vrši se kroz emitovanje akcija radi povećanja kapitala, odnosno dodatnih dugoročnih izvora finansiranja.

Ulaganja drugih pravnih i fizičkih lica

Karakteristična su za primarne poljoprivredne proizvođače. Kreditori su obično prerađivači koji time sebi obezbeđuju potrebne sirovine za preradu. Ova vrsta finansiranja ima kratkoročni karakter.

Finansiranje putem robnih berzi

Karakteristično je za poljoprivredu. Robna berza ima karakter izvora finansiranja ukoliko organizuje prodaju poljoprivrednih proizvoda u toku njihove proizvodnje, tj. pre nego što proizvodi stignu na tržište. Kod nas berze uglavnom trguju gotovim proizvodima, što se ne smatra finansiranjem, već realizacijom gotovih proizvoda.

Državne subvencije

To su bespovratna sredstva koja se dodeljuju u toku životnog veka projekta, koja služe za postizanje ekonomičnosti proizvodnje. Namenjena su vrsti proizvoda za koje država ima interes da se proizvode u određenim količinama, jer imaju šire društvene i socijalne posledice (primarna poljoprivredna proizvodnja, stoka, mleko, …..)

Podsticaji za investicije u obnovljive izvore energije

U fazi investiranja

Krediti sa stimulativnom kamatom, dužim rokom otplate i grejs periodom, ali ovi krediti su samo povremeno aktuelni.

U fazi rada postrojenja

Srbija

Evropska Unija

obnovljivih izvora energije dobija sertifikate), a korisnici fosilnih goriva moraju da svake godine kupe odgovarajući broj sertifikata, ili da plate neku vrstu kazne, koja je viša od vrednosti kupljenih sertifikata. Sertifikati se prodaju i kupuju na berzi zelenih sertifikata.

Napomena: Svaka zemlja EU uređuje ovu oblast na način koji smatra najefikasnijim, a sertifikatima može da se trguje, tj. da se prodaju ili kupuju izvan granica država, a

cena im se menja u zavisnosti od ponude i potražnje.

Gde tražiti izvore finansiranja

Na sajtu Vlade Republike Srbijenalazi se „Vodič kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja“ za projekte NVO, lokalnih samouprava, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika”.

Takođe možete „otići“ i na sajtove banaka, fondova i brojnih agencija koje prate monetarnu politiku.